Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Υδρογεωλογική μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Ν. Προποντίδας

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας με σκοπό:

  1. την ανόρυξη μιας (1) υδρευτικής γεώτρησης και
  2. την κατασκευή συνοδού αγωγού σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Ελαιοχωρίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η Υδρογεωλογική Μελέτη, απαιτείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 182Β/31-12-2014) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007 » και συγκεκριμένα από το μέτρο ΟΜΟ4-07 (Πίνακας 12.2: Συγκεντρωτικός πίνακας Βασικών Μέτρων).

Νεότερες Δημοσιεύσεις Εγκρίθηκε η ΥδροΓεωτεχνική Μελέτη για την μείωση της απόστασης της προς πολεοδόμηση περιοχής από το υφιστάμενο κοιμητήριο Φιλύρου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Εγκρίθηκε η Οριστική Γεωλογική Μελέτη για το Γ’ Υποτμήμα “Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας” του Τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”.