Γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια ΤεχνικώνΈργων απαιτούνται στις περιπτώσεις:

  • Οδικά Έργα (μελέτες οδών κάθε κατηγορίας) και Σιδηροδρομικές Γραμμές (Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.2004, Υ.Α. ΔΜΕΟ/γ/ο/285/19.02.2003, Υ.Α. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986).
  • Χάραξη (περιλαμβάνονται και οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες για την ευστάθεια και έδραση επιχωμάτων και πρανών ορυγμάτων και την καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων, δανειοθαλάμων και λατομείων).
  • Τεχνικά και σήραγγες (περιλαμβάνεται και το οπλισμένο έδαφος).
  • Κατολισθήσεις Αντιστηρίξεις, βελτίωση συνθηκών εδαφών θεμελίωσης και λοιπών γεωτεχνικών έργων
  • Υδραυλικά Έργα (περιλαμβάνονται φράγματα, λιμνοδεξαμενές, διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, διώρυγες κλπ) γ) Λιμενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Εξέδρες
  • Έργα Πολιτικών Αερολιμένων
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων