Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων

Γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια ΤεχνικώνΈργων απαιτούνται στις περιπτώσεις:

 • Οδικά Έργα (μελέτες οδών κάθε κατηγορίας) και Σιδηροδρομικές Γραμμές (Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.2004, Υ.Α. ΔΜΕΟ/γ/ο/285/19.02.2003, Υ.Α. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986).
 • Χάραξη (περιλαμβάνονται και οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες για την ευστάθεια και έδραση επιχωμάτων και πρανών ορυγμάτων και την καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων, δανειοθαλάμων και λατομείων).
 • Τεχνικά και σήραγγες (περιλαμβάνεται και το οπλισμένο έδαφος).
 • Κατολισθήσεις Αντιστηρίξεις, βελτίωση συνθηκών εδαφών θεμελίωσης και λοιπών γεωτεχνικών έργων
 • Υδραυλικά Έργα (περιλαμβάνονται φράγματα, λιμνοδεξαμενές, διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, διώρυγες κλπ) γ) Λιμενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Εξέδρες
 • Έργα Πολιτικών Αερολιμένων
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

  Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

 • Φωτογραφίες

  Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια