Στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού το Γραφείο Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.» εκπονεί μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας (κατηγορία 20).

Οι μελέτες αυτές απαιτούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στις προς πολεοδόμηση περιοχές (Σχέδιο πόλης, Α’ κατοικία, Β’ Κατοικία, ΠΕΡΠΟ κ.α) (Υ. Α. 16374/3696/ΦΕΚ 723Β/15-7-98).
  • Στα πλαίσια των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ) ή στα πλαίσια των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π) (Υ.Α. 37691/12-09-2007/ΦΕΚ 1902Β’/14-09-2007).>
  • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού. (Υ. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838Δ/23-10-98).