Το Γραφείο Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.» έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Υδεογεωλογικών μελετών (κατηγορία 20). Οι Υδρογεωλογικές μελέτες εκπονούνται:

  • Στην ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού (Υ. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838Δ/23-10-98).
  • Μελέτες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικού δυναμικού.
  • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.
  • Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
  • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Υ.Α. 145116/02-02-2011/ ΦΕΚ354/08-03-2011).