Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως:

  • άδειες υδρογεωτρήσεων,
  • νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας,
  • επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων,
  • υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.