Μελετητικά πτυχία

Αντικείμενο εργασιών του γραφείου Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης – Γεωλόγος Α.Π.Θ» είναι η εκπόνηση και έλεγχος μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωφυσικών και Περιβαλλοντικών έργων.

Ο Απόστολος Τζηρίνης  είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΚΑ (αριθμός μητρώου 15208) και διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
20   Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Γ
27    Περιβαλλοντικές Β
  • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

    Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

  • Φωτογραφίες

    Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια