Αντικείμενο εργασιών του γραφείου Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης – Γεωλόγος Α.Π.Θ» είναι η εκπόνηση και έλεγχος μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωφυσικών και Περιβαλλοντικών έργων.

Ο Απόστολος Τζηρίνης  είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΚΑ (αριθμός μητρώου 15208) και διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
20   Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, ΓεωφυσικέςΓ
27    ΠεριβαλλοντικέςΒ