Γεωλογικές Μελέτες

Υποβολή του Α’ σταδίου της Γεωλογικής Μελέτης για την «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας»

Υποβλήθηκε το Α’ στάδιο της Γεωλογικής Μελέτης για τη «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας»

Στα πλαίσια του Α΄ σταδίου της παρούσας μελέτης έγινε διόρθωση και συμπλήρωση των υπαρχόντων στοιχείων ώστε να προκύψει ενιαίος τρόπος περιγραφής των γεωλογικών δεδομένων της περιοχής.

Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του Α΄ Σταδίου της μελέτης της «Διόρθωσης – Συμπλήρωσης – Τροποποίησης των ΓΠΣ των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας», έχει σκοπό τον κατ’ αρχήν εντοπισμό τμημάτων κατ’ αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος καθώς και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

Αντικείμενο της είναι:

 • Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ’ αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα.
 • Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις
 • Ο εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων.
 • Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την δόμηση χρήση, περιοχές ως προς:
  • την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων
  • την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς.
  • την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.
  • την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω.
Νεότερες Δημοσιεύσεις Έγκριση Οριστική Γεωλογικής Μελέτης οδοποιίας
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Υποβολή οριστική Γεωλογικής μελέτης οδοποιίας